ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موزر

mo[w]zer

نوعی سلاح گرم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ