ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مورچه

murče

حشره‌ای کوچک با بدنی سه قسمتی که به‌صورت اجتماعی زندگی می‌کند.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ