ترجمه مقاله

مورخ

movarrex

کسی که تاریخ بداند و وقایع جهان را ثبت و ضبط کند؛ تاریخ‌نویس.

۱. تاریخنگار، تاریخنویس، تاریخدان، ناقل
۲. تاریخ، مورخه

هنگامه، گذشته نگار، کهن نگار، تاریخدان

ترجمه مقاله