ترجمه مقاله

مورث

movarres

کسی که میراث از خود باقی بگذارد؛ ارث‌گذارنده؛ ارث‌رساننده.

۱. باعث، سبب، موجب، موجد
۲. ارثگذار ≠ ارثبر، وارث

ترجمه مقاله