ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مودت

mava(e)ddat

۱. دوستی کردن.
۲. عشق و محبت؛ دوستی.

۱. تولا، دوستی، رفاقت، صمیمیت، عشق، عطوفت، محبت، مهر، مهربانی، ود، وداد، ولا
۲. دوستی کردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ