ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

مودبانه

فرهیختهوار، باادب ≠ غیر مودبانه

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما