ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موجه

movajjah

۱. کلام یا عذری که با دلیل و برهان پسندیده باشد.
۲. خوب؛ پسندیده.
۳. (اسم) [قدیمی] جاه و مقام.

۱. پذیرفتنی، توجیهپذیر، معقول، منطقی ≠ توجیهناپذیر، ناموجه
۲. معتبر، بااعتبار، صاحب مقام
۳. فهیم، شایسته

درست انگاشته، پذیرفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ