ترجمه مقاله

موجان

mavajān

اضطراب و موج زدن دریا؛ موج‌دار شدن دریا.

ترجمه مقاله