ترجمه مقاله

موثق

movassaq

۱. مورد وثوق و اطمینان؛ کسی که طرف وثوق و اعتماد باشد.
۲. [قدیمی] استوار‌شده.

۱. امین، بااعتبار، درست، موتمن، محرم، مطمئن، معتبر، معتمد
۲. استوار، محکم ≠ ناموثق

ترجمه مقاله