ترجمه مقاله

مهرا

moharrā

خوب‌پخته‌شده (گوشت).

ترجمه مقاله