ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهر

mehr

۱. دوستی؛ محبت.
۲. (اسم) در آیین زردشتی، رب‌النوع آفتاب.
۳. (اسم) [قدیمی] خورشید.
۴. (اسم) [قدیمی] ماه هفتم سال شمسی، پس از شهریور و پیش از آبان.
۵. (اسم) [قدیمی] روز شانزدهم از هر ماه شمسی: ( روز «مهر» و ماه مهر و جشن فرخ‌مهرگان / مهر بفزای ای نگار ماه‌چهر مهربان (مسعودسعد: ۵۴۸).

۱. تعشق، عاطفه، عشق، عطوفت، لطف، محبت، مودت، مهربانی ≠ جور، قهر، کین
۲. آفتاب، خور، خورشید، شمس، شید، میترا ≠ ماه
۳. مهرماه، میزان

نشان

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ