ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهذب

mohazzab

۱. پاکیزه‌شده از عیب‌ونقص.
۲. خوش‌اخلاق؛ پاکیزه‌خوی.

۱. پاک، پاکیزه، پاکیزهخو، طاهر، طیب، منزه، نزه، نظیف، نمازی
۲. پیراسته، تربیتیافته ≠ ناپاک، نامهذب
۳. بیعیب، منسجم

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ