ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مهاجمه

mohājeme

به ‌یکدیگر هجوم کردن؛ ناگهان به همدیگر حمله کردن.

تاخت، هجوم، یورش ≠ مدافعه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ