ترجمه مقاله

مهاجرت

mohājerat

۱. از جایی به‌ جای دیگر رفتن و در آنجا منزل کردن.
۲. دوری کردن از شهر و دیار خود.

جلایوطن، رحلت، کوچ، هجرت ≠ اقامت

کوچ

ترجمه مقاله