ترجمه مقاله

مهاجر

mohājer

کسی که از شهر یا وطن خود به ‌شهر یا کشور دیگر برود و در آنجا سکنی گزیند؛ هجرت‌کننده.

۱. رحیل، کوچنده، کوچکننده، کوچگر، هجرتکننده، مسافر ≠ مقیمصفت اشغالگر، حملهور، متهاجم، یورشگر
۲. خشونتطلب ≠ مدافع

کوچنده

ترجمه مقاله