ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مه

ma

نه: ( سر تاج‌داران فروشم به زر / که مه تخت بادا، مه تاج و مه فر (فردوسی: ۱/۱۳۳)، ( کآن فلانی یافت گنجی ناگهان / من همان خواهم مَه کار و مَه دکان (مولوی: ۲۲۱).

۱. ماغ، مزوا، میغ، نزم
۲. بزرگتر ≠ که، کوچکتر

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ