ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منیت

monyat

آرزو؛ خواهش.

انانیت، خودبینی، خودخواهی، خودستایی، غرور، لاف

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ