ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منگ شدن

۱. گیجشدن
۲. بیحواس شدن، کمحافظه شدن، حواسپرت شدن
۳. پخمه شدن، کمهوش شدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ