ترجمه مقاله

منقول

manqul

۱. نقل‌شده.
۲. جابه‌جا‌شدنی.
۳. روایت‌شده.

۱. جابهجاکردنی، انتقالپذیر، قابلحمل ≠ غیرمنقول
۲. بازگو، روایت، نقل
۳. نقلشده، روایتشده، مروی
۴. نقلی ≠ عقلی، معقول

ترجمه مقاله