ترجمه مقاله

منقوش

manquš

نگاشته؛ نقش‌و‌نگار‌شده؛ نقش‌کرده.

منقش، نقشپذیر، نقشدار، نگاشته، نقششده

برنگاریده، نگارین

ترجمه مقاله