ترجمه مقاله

منقلب کردن

۱. دگرگون کردن، متحول کردن، دگرگون ساختن، حالیبهحالی کردن
۲. واژگون کردن
۳. ناراحت کردن، آشفته کردن، پریشان کردن، مضطرب کردن

ترجمه مقاله