ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقضی شدن

سپریشدن، گذشتن، به سر رسیدن، پایان یافتن، سرآمدن، انقضا یافتن، خاتمه یافتن ≠ شروعشدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ