ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض کردن

ازبین بردن، برانداختن، نابود کردن، مضمحل کردن، برانداختن، برچیدن، از میان برداشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ