ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقرض شدن

ازبینرفتن، نابود شدن، انقراض یافتن، مضمحل شدن، برافتادن، برچیده شدن، پایان یافتن، اضمحلالیافتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ