ترجمه مقاله

منقرض

monqarez

از‌میان‌رفته؛ نابودشده؛ درگذشته.

۱. برانداخته، سرنگون، مضمحل
۲. نابود، نابودشده، ازمیانرفته

ترجمه مقاله