ترجمه مقاله

منقبض

monqabez

جمع‌شده؛ چروکیده؛ به‌هم‌کشیده؛ ترنجیده.

۱. انقباضیافته، گرفته
۲. جمعشده، چروکیده، بههم کشیدهشده، ترنجیده ≠ منبسط

ترجمه مقاله