ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منقار

menqār

۱. نوک پرندگان.
۲. [قدیمی] پوزۀ چهارپایان.

چنگ، تک، نول، نوک

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ