ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منفعل شدن

۱. شرمنده شدن، شرمسار گشتن، خجل گشتن
۲. تاثیر پذیرفتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ