ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منفسح

monfaseh

۱. گشوده؛ وسیع.
۲. گشاده‌دل؛ شاد و خرم.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ