ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منفجر شدن

۱. ترکیدن
۲. از حال طبیعی خارج شدن (ناگهانی)
۳. اوج گرفتن، شدت یافتن
۴. از هم پاشیدن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ