ترجمه مقاله

منظور کردن

محسوب کردن، لحاظ کردن، درنظر گرفتن، قلمداد کردن، منظور داشتن، مورد توجه قراردادن

ترجمه مقاله