ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظور شدن

محسوبشدن، لحاظ شدن، درنظر گرفتن، قلمداد شدن، مورد توجه قرار گرفتن، لحاظ شدن، ملحوظگشتن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ