ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منظور

manzur

۱. قصد؛ نیت.
۲. مقصود؛ هدف.
۳. (صفت) درنظر‌گرفته‌شده؛ موردنظر.
۴. (اسم، صفت) [قدیمی] دیده‌شده.
۵. [قدیمی، مجاز] معشوق.

۱. غرض، قصد، مراد، مقصود
۲. غایت، هدف
۳. قلمداد، ملحوظ
۴. مقبول، مورد پسند

فردید، نگرش

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ