ترجمه مقاله

منظره

manzare

جای نگریستن و نظر انداختن؛ چشم‌انداز؛ دورنما.

تماشاگاه، چشمانداز، منظر، نظرانداز، نظرگاه، نما

چشم انداز

ترجمه مقاله