ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منطقی

۱. عقلایی، عقلانی، مدلل، درست، سنجیده، معقول
۲. روششناس، منطقدان
۳. جدلی ≠ غیرمنطقی، نامعقول

بخردانه، خردورز

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ