ترجمه مقاله

منطق

manteq

۱. علمی که با به ‌کار بستن اصول و قواعد آن انسان از خطای فکر یا استدلال غلط محفوظ می‌ماند.
۲. روش سخن و استدلال.
۳. (اسم مصدر) [قدیمی] سخن گفتن.
۴. [قدیمی] گفتار؛ سخن.

۱. سخن، کلام
۲. بینه، عقل
۳. روششناسی، متدولوژی
۴. دلیل، علت

خردورز

ترجمه مقاله