ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منطفی

montafi

خاموش؛ فرونشانده.

خاموش، فرونشانده ≠ مشتعل

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ