ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصور

mansur

نصرت‌داده‌شده؛ یاری‌شده.

پیروز، چیره، غالب، فاتح، فیروز، نصرتیافته، فیروزمند، مظفر ≠ مغلوب، مقهور

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ