ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصوب کردن

برگماشتن، گماشتن، منصب دادن، منصببخشیدن

گماشتن، گماردن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ