ترجمه مقاله

منصوب شدن

گماشتهشدن، نصب شدن، پست گرفتن

ترجمه مقاله