ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منصه

manasse

جایگاه.

۱. کرسی، تخت
۲. محلحضور، جایگاه
۳. جلوهگاه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ