ترجمه مقاله

منشا

manša'

۱. جای پیدا شدن؛ محل پیدایش.
۲. محل نمو و پرورش.

۱. اصل، سرچشمه، مبداء، محل پیدایش، منبع
۲. سبب، باعث، موجب
۳. جای نشوونما

ترجمه مقاله