ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

منسوخ کردن

۱. باطل کردن، ازبین بردن
۲. لغو کردن، ملغا ساختن ≠ باب کردن، متداول ساختن
۳. ازرواج انداختن

ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما