ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مندک

mondak[k]

۱. پست.
۲. کم؛ اندک.
۳. کاسد؛ کساد کالا.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ