ترجمه مقاله

منحرف

monharef

۱. برگشته؛ خمیده؛ کج‌شده.
۲. کج‌رونده؛ از‌راه‌دررفته.

۱. بیراههرو، فاسد، خراب، آنکاره، پالانکج، سستقدم، کجرو، گمراه، منحط
۲. انحرافدار، قیقاج، متمایل، ناراست
۳. ملحد ≠ مهتدی

کژدیسه

ترجمه مقاله