ترجمه مقاله

منجمد

monjamed

ویژگی مایعی که در اثر برودت بسته و سفت شده باشد؛ بسته‌شده؛ یخ‌بسته.

۱. یخبسته، یخزده
۲. بسته، جامد، دلمه ≠ مایع
۳. بیحرکت

یخبسته

ترجمه مقاله