ترجمه مقاله

منثور

mansur

۱. پراکنده؛ پاشیده؛ افشانده‌شده.
۲. (ادبی) ویژگی سخن غیر منظوم.

۱. پراکنده، متفرق
۲. نثر
۳. شببو ≠ منظوم

ترجمه مقاله