ترجمه مقاله

منتهز

montahez

کسی که در پی فرصت می‌گردد و فرصت را غنیمت شمارد؛ فرصت‌یابنده.

ترجمه مقاله