ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

منتظر شدن

صبر کردن، انتظار کشیدن، منتظر ماندن، چشم به راهبودن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ