ترجمه مقاله

مناکحت

monākehat

عقد ازدواج بستن؛ زناشویی کردن.

زناشویی، عروسی، مناکحه، مزاوجت، نکاح، وصلت ≠ بیزاری، جدایی، طلاق

ترجمه مقاله